Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jezdeckého výcviku Jízdárny Radonice 

1. Obecná ustanovení

Logo jezdecké školy Jízdárna Radonice

1.1. Společnost Manažerská akademie jakosti a.s., provozovna Radonice, dále jen „jízdárna“,  je poskytovatelem služeb jízd na koni.

1.2. Jízdy na koni poskytované Jízdárnou Radonice se mohou účastnit jezdci-účastníci zdravotně způsobilí, kteří svoji způsobilost/zdravotní stav/ potvrdí svým podpisem na přihlášce. Věk účastníků jezdecké výuky je od 13-ti let. Za nezletilé děti tak účinní zákonný zástupce.

1.3. Do kurzu jsou přijímáni jezdci výhradně na základě telefonické, ústní nebo písemné objednávky.  Objednávka obsahuje rozsah kurzu, termín jízd na koni. Jako doklad o přijetí objednávky vystaví jízdárna „potvrzení“ ve formě zákaznického listu a zaktivnění profilu zákazníka v rezervačním systému. Jeho předáním je uzavřen smluvní vztah.

 

2. Platební podmínky jezdeckých hodin kurzů

2.1. Jezdecký kurz je 10 hodinový. Začíná běžet zaplacením 1. jízdy na koní a pokračováním následných jízd po sobě jdoucích v časovém intervalu jak si obě strany dohodly.

2.2. Cena je kalkulována podle kalkulací a je uvedena v ceníku včetně DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

2.3. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po ukončení, případně jeden den po konci kalendářního měsíce, ve kterém byla hodina ukončena.

2.4. Platba je provedena předem, pokud není ujednáno jinak, s tím, že částka musí být připsána na účet jízdárny nebo do pokladny nejpozději v den zahájení kurzu.

2.5. Každý účastník jízd na koni je povinen nahlásit svoji nepřítomnost vždy nejpozději do neděle 22 hod před následujícím týdnem a to formou sms zprávy. Náhlou absenci z důvodu nemoci ohlásit neprodleně, jakmile ví, že se nemůže dostavit k výcviku. V případně, že se nedostaví opakovaně bez omluvy, zbylé lekce automaticky propadají a jezdci bude výcvik ukončen !

2.6. Jízdárna má právo účtovat propadlou hodinu s tím, že je povinna oznámit tuto skutečnost objednateli a není povinna zdůvodňovat své rozhodnutí.

2.7. Předplacené výcvikové lekce, které nebudou čerpány zákazníkem po dobu jednoho roku od data posledního tréninku, propadají jako vyježděné.

 

3. Jezdecké hodiny kurzu

3.1. Kurz se otevírá s tím, že je stanoven den a hodina.  Hodina jízdy na koni je plně obsazena  při počtu tří jezdců začátečníků a čtyř jezdců pokročilých.

3.2. Jezdecký kurz trvá maximálně 3 měsíce.  Po uplynutí této doby nevyčerpané výukové hodiny propadají.

3.3. Kurz může jízdárna po dohodě s klientem přerušit na základě žádosti klienta. K přerušení kurzu  a přesunutí termínu výukových hodin v náhradním  termínu se obě strany dohodnou.

3.4. V případě, že dojde k opakované změně, je jízdárna oprávněna zrušit termín a ukončit kurz, nebo stanovit jiný termín, podle možností jízdárny v nejbližším možném termínu.

3.5. Pokud bude ukončen kurz na základě požadavku klienta, vyhrazuje si jízdárna právo účtovat storno poplatek ve výši 30 % ceny objednávky kurzu.

3.6. Reklamovat je možné písemně do 2 pracovních dnů od ukončené hodiny.

3.7. Jezdecká lekce trvá přibližně 60 minut. Před lekcí se 10 min kůň po sedlem krokuje (zahřátí koně) a rovněž i 10 min krokování po lekci (zchlazení koně). Doba trvání práce pod sedlem na jízdárně není striktně časově vymezena, neboť intenzita výcviku se plně přizpůsobuje kondici koně a jezdců.

 

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2006

NAHORU